Põhikiri Tallinnas Põhikiri

Põhikiri

EESTI PUHKPILLIMUUSIKA ÜHINGU PÕHIKIRI


I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on: Eesti Puhkpillimuusika Ühing (edaspidi EPÜ ja Ühing).
1.2. EPÜ asukoht on Eesti Vabariik aadressiga: Tallinn.
1.3. EPÜ on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, volikogu otsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.
1.4. EPÜ on asutatud määramatuks ajaks.
1.5. EPÜ-l on juriidilise isiku õigused, oma nimega pitsat, nurgatempel ja liikmemärk.

2. EPÜ tegevuse eesmärkideks on:
2.1. puhkpillimuusika edendamine, harrastamine ja propageerimine Eestis ning välismaal;
2.2. Ühingu liikmete muusika-ja kultuurialane enesetäiendamine, rahvustunde hoidmine, orkestrite omavahelise suhtlemise ja seltsielu edendamine;
2.3. Ühingu liikmeskonda kuuluvate dirigentide, elukutseliste ja vabakutseliste muusikute kutsealaste, loominguliste, sotsiaalsete huvide ja õiguste kaitsmine ning esindamine tööandjate, nende ühenduste, riigiasutuste ning kohalike omavalitsuste ees;
2.4. EPÜ arendab oma majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingu majandustegevus ei tohi kujuneda omaette eesmärgiks ega ühingu liikmetele tulusaamise allikaks. Kõik ühingule laekuvad vahendid peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

3. EPÜ eesmärkide saavutamiseks:
3.1. koondab oma ridadesse orkestreid, ansambleid, mängijaid, dirigente ja juhendajaid;
3.2. toetab uute puhkpilliorkestrite/ansamblite loomist ja abistab neid tekkinud probleemide lahendamisel;
3.3. koostab ja annab välja orkestrite/ansamblite tööks vajalikke metoodilisi õppematerjale, jätkab noodikogu väljaarendamist, korrastab, süstematiseerib ja annab välja käsikirjalist puhkpillimuusikat;
3.4. korraldab seminare ja õppepäevi mängijatele ja dirigentidele/juhendajatele;
3.5. teeb koostööd loominguliste liitudega, haridus-ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja seltsidega;
3.6. korraldab loomingulisi konkursse uute teoste saamiseks;
3.7. korraldab puhkpillimuusika päevi, ülevaatusi, konkursse, festivale;
3.8. korraldab eesti puhkpillimuusika ajaloo uurimist, silmapaistvate dirigentide mälestuse jäädvustamist;
3.9. esitab oma seisukohti puhkpillimuusika arendamise küsimustes;
3.10. osaleb laulupidude/puhkpillimuusikapäevade puhkpilliorkestrite repertuaari valikul ja läbiviimisel;
3.11. annab välja trükiseid ja helikandjaid, organiseerib info edastamist meediakanalitele;
3.12. võib välja anda stipendiume.


II. Liikmelisus

4. EPÜ liikmeteks võivad olla:
4.1. Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud ja Eesti Vabariigis resideerivad kodanikud, orkestrite/ansamblite mängijad ja dirigendid/juhendajad;
4.2. laste, noorte, amatööride ja kutselised orkestrid / ansamblid;
4.3. üksikisikud, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes oma tegevusega osutavad abi EPÜ tegevusele;
4.4. üksikisik, kes soovib astuda EPÜ liikmeks, pöördub avaldusega EPÜ juhatuse poole. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EPÜ juhatus;
4.5. EPÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse ja maksetähtaja kehtestab volikogu;
4.6. EPÜ liige võidakse Ühingust juhatuse otsusel välja arvata kui ta ei tasu õigeaegselt liikmemaksu, rikub korduvalt EPÜ põhikirja või kahjustab oma tegevusega EPÜ mainet, on esitanud EPÜ vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine EPÜ liikmeks ei olnud õiguspärane;
4.7. juhatuse otsuse liikme Ühingust väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata
EPÜ volikogule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist volikogu poolt.

5. EPÜ liikmete õigused ja kohustused:
5.1. EPÜ liikmel on õigus osaleda EPÜ ettevõtmistes, valida ja olla valitud Ühingu juhtimis-ja kontrollorganitesse, saada teavet EPÜ tegevuse kohta ja esitada ettepanekuid EPÜ elu puudutavates küsimustes, kasutada EPÜ sümboolikat vastavalt statuudile, kasutada EPÜ liikmele antud soodustusi, kasutada EPÜ valduses olevat noodikogu, kirjaliku avalduse alusel astuda Ühingust välja;
5.2. EPÜ teated oma liikmetele avalikustatakse volikogu koosolekul; Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid edastatakse liikmetele olemasolevate side- ja meediakanalite kaudu. EPÜ teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul volikogu koosoleku otsusega;
5.3. EPÜ liige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja EPÜ juhatuse otsuseid, tasuma õigeaegselt liikmemaksu EPÜ volikogu poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal.


III. Ühingu juhtimine

6. EPÜ volikogu:
6.1. EPÜ kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille ülesandeid käesoleva põhikirja kohaselt täidab volikogu. Volikogu koosneb EPÜ kollektiivide ja üksikliikmete esindajatest. Volinike valimise korra ja esindusnormi määrab juhatus;
6.2. EPÜ volikogu võtab vastu otsuseid kõikides EPÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või mõne muu organi pädevusse;
6.3. EPÜ volikogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas;
6.4. volikogu erakorralised koosolekud korraldatakse juhatuse või vähemalt 1/10 volikogu liikmete nõudmisel;
6.5. volikogu koosolekust ühes päevakorraga teatatakse vähemalt 10 päeva enne volikogu toimumise aega;
6.6. volikogu on otsustusvõimeline kui kvoorum on 50% + 1 liige;
6.7. volikogu otsuseid võetakse vastu 2/3 häälteenamusega;
6.8. kui volikogule ei ilmu nõutav arv liikmeid, tuleb volikogu uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud volikogu on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.

7. EPÜ volikogu ülesanded:
7.1. põhikirja kinnitamine ja muutmine;
7.2. Ühingu 4 kuni 6 liikmelise juhatuse valimine, selle tegutsemise aja ja asendusliikmete määramine;
7.3. Ühingu 3-liikmelise revisjonikomisjoni valimine;
7.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;
7.5. juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või muu organi vastu nõude esitamise otsustamine ja selle tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
7.6. hinnangu andmine juhatuse tegevusele;
7.7. Ühingu palgaliste töötaja/te arvu määramine ja nende ametinimetuse kinnitamine;
7.8. volikogu toimumise kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla volikogu juhataja ja protokollija.

8. EPÜ juhatus:
8.1. EPÜ-d juhib ja esindab igapäevases tegevuses juhatus;
8.2. juhatuse liikmed peavad olema EPÜ liikmed;
8.3. juhatus valib enda hulgast Ühingu esimehe;
8.4. juhatus moodustab vastavalt vajadusele alaliite või piirkondlikke töögruppe;
8.5. juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis;
8.6. väljalangenud juhatuse liikme asemele nimetab esimees uue liikme asendusliikmete hulgast;
8.7. EPÜ juhatus korraldab Ühingu liikmete arvestust;
8.8. juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ning on Ühingu finantstegevusest aruandekohustuslik volikogu ees;
8.9. EPÜ juhatuse pädevuses on läbirääkimiste pidamine ja lepingute sõlmimine Ühingu liikmete töösuhteid, töötingimusi ja töötasustamist puudutavates küsimustes; teistes kutsealastes, välja-, täiend-, ja ümberõppe, majanduslikes, sotsiaalsetes ja ühiskondlikes küsimustes; oma liikmete esindamine kohalikes omavalitsustes ja teistes institutsioonides, selgitab välja nende huvid ja vajadused;
8.10. juhatuse igal liikmel on esimehe volitusel õigus esindada Ühingut;
8.11. EPÜ juhatuse/ revisjonikomisjoni liige ei saa hääletada, kui on tegu teda puudutavate küsimustega, samuti hinnangu andmisel tegevusele, mille eest on tema olnud vastutav;
8.12. revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda, vajaduse korral, juhatuse koosolekutel ilma hääleõiguseta.

9. EPÜ juhatuse esimehel on õigus:
9.1. esindada EPÜ-d või lasta teha seda enda poolt volitatud isikutel;
9.2. avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes;
9.3. häälte võrdsuse korral juhatuses on otsustav hääl esimehel;
9.4. juhatuse esimees sõlmib palgalise/liste töötajatega töölepingud, määrab kindlaks nende tööülesanded, kinnitab nende palga, puhkuse, lisatasu ja tööre¾iimi vastavalt tööseadusandlusele.


IV. EPÜ vara ja majandamine

10. EPÜ vara:
10.1. EPÜ võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss;
10.2. EPÜ vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, toetustest, EPÜ vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest, annetustest ja muudest laekumistest;
10.3. EPÜ hoiab oma raha pangas, tal on õigus saada dividende ning käsutab kogu talle kuuluvat vara;
10.4. EPÜ-l on õigus osta, müüa ning anda rendile, kinkida, vahetada, kanda bilansist bilanssi ning kanda maha amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid;
10.5. EPÜ arendab majandustegevust määral, mil see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, arvestades MTÜ’s ning teistes seadustes ja õigusaktides sätestatud piiranguid.


V. Kontroll ja revideerimine

11. EPÜ volikogu poolt valitud ja kinnitatud revisjonikomisjon:
11.1. teostab järelvalvet Ühingu majandustegevuse üle;
11.2. EPÜ juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet Ühingu majandustegevuse kohta.


VI. Ühingu tegevuse lõpetamine

12. EPÜ tegevus lõpetamise tingimused:
12.1. pankrotimenetluse alustamine Ühingu vastu;
12.2. Ühingu liikmete vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
12.3. volikogu koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
12.4. muu seaduses või põhikirjas ettenähtu alusel;
12.5. EPÜ tegevuse lõpetamise võib otsustada volikogu koosolek, kui otsuse poolt on hääletanud kõik volikogu koosolekul osalenud liikmed;
12.6. EPÜ tegevuse lõpetamine ja Ühingu likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

13. EPÜ tegevuse lõpetamise protseduur:
13.1. EPÜ tegevuse lõpetab volikogu vastavasisulise otsusega ning likvideerimiskomisjoni moodustamisega;
13.2. likvideerimiskomisjon avaldab vastava teate infoväljaannetes, kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende nõuded;
13.3. likvideerimiskomisjon võib teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud EPÜ likvideerimiseks;
13.4. Ühingu likvideerimiskulud kaetakse EPÜ vara arvelt;
13.5. Ühingu lõpetamisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.;
13.6. likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga;
13.7. likvideerimiskomisjoni lõppakt kinnitatakse volikogu otsusega.Kinnitatud MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing üldkoosolekul 16.01.2010.a. Tallinnas.

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Põhikiri

EESTI PUHKPILLIMUUSIKA ÜHINGU PÕHIKIRI I Üldsätted 1

Põhikiri

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »